Presentació de l’estudi “Impacte socioeconòmic del sector Salut Digital a Catalunya” / Cambra Barcelona

 Presentació de l’estudi “Impacte socioeconòmic del sector Salut Digital a Catalunya”  elaborat per la Cambra de Comerç de Barcelona i Barcelona Health Hub 

La consolidació de la teleconsulta a l’atenció primària  permetria estalviar fins a 452 M€ anuals al sector públic i a  la societat (transport, emissions i cost d’hores laborals) 

 • L’estudi també estima que una implantació progressiva de la IA, en  col·laboració amb els professionals de la salut pública, podria potencialment estalviar cada any 3.000 M€, salvar 6.700 vides anuals i optimitzar 8.300  professionals a temps complert. 
 • Els beneficis en termes d’eficiència permetria als professionals sanitaris  dedicar més temps a activitats de més valor, millorar la qualitat del servei  prestat, fer front a major demanda futura de serveis sanitaris i contribuir a  preservar i millorar les seves condicions laborals. 
 • Barcelona i Catalunya disposen de grans actius amb hubs especialitzats per  ser un pol de referència mundial en el sector de la Salut Digital.  

Barcelona, 10 de maig de 2023. La tecnologia aplicada en el sector de la salut genera impactes  importants en termes econòmics (creixement del PIB, creació d’ocupació, inversió i estalvi en  despesa pública), socials (equitat territorial, millora de la salut, temps laboral, costos de  desplaçament i emissions contaminants) i millora les condicions laborals dels professionals  sanitaris. Aquests impactes es calculen en l’estudi Impacte socioeconòmic del sector Salut Digital a  Catalunya, elaborat per la Cambra de Comerç de Barcelona i Barcelona Health Hub, que es presentarà  en el Health Revolution Congress (HRC), que se celebrarà el 17 de maig de 2023 a l’edifici històric de  la Llotja de Mar. Aquest estudi és pioner ja que calcula, de manera global, l’impacte de la Salut Digital a l’economia i la societat.  

Valoració sistema sanitari 

La crisi sanitària viscuda recentment ha visualitzat la rellevància de la tecnologia a l’economia i la  societat, i ha accelerat la necessitat d’introduir i consolidar aquesta també en el sector de la salut. De  fet, l’últim Baròmetre de Salut per Catalunya apunta a un empitjorament de la valoració de l’usuari  respecte la situació actual del sistema sanitari i a la necessitat d’introduir canvis profunds (gràfic 1).

Gràfic 1. Enquestats que consideren que el sistema sanitari funciona  

malament i necessita canvis profunds. Catalunya (% sobre total  

d’enquestats). Font: Baròmetre de Salut (Ministeri de Sanitat) 

Al repte de la millora de la qualitat del servei, se sumen dues tendències que s’acceleraran els  propers anys: d’una banda, l’increment de la despesa pública en salut com a resultat de l’envelliment poblacional i de la demanda de serveis de major qualitat i, d’altra banda, l’accentuació  del problema de la falta de professionals sanitaris

Per resoldre aquests tres grans reptes, la solució passa per introduir la digitalització en el sector  de la salut, de manera que es podria aconseguir, a la vegada, una millora de la sostenibilitat  econòmica, de la qualitat del servei i de les condicions laborals dels professionals. Aquest canvi de  paradigma significa passar de la lògica de la despesa en sanitat a la inversió en salut, especialment la  inversió tecnològica.  

IMPACTE ECONÒMIC DEL SECTOR SALUT  

Es plantegen tres enfocaments que permeten anar d’una aproximació macroeconòmica més general  fins baixar a una aplicació concreta de la Salut Digital:  

 1. L’impacte de la inversió en Salut Digital sobre l’economia.

A Catalunya la despesa en innovació tecnològica la recerca al sector farmacèutic i sanitari que  realitzen el conjunt d’agents (empreses, administració pública i universitats) ha estat de 1.134 M€ el 2021. Com a resultat d’aquesta inversió, s’ha generat un Valor Afegit Brut (VAB) de 1.208 M€ el 2021, que equival al 0,5% del PIB de Catalunya, i 17.343 llocs de treball (0,5% de l’ocupació catalana). 

Més a mitjà termini, la digitalització és una de les vies més importants que té el sistema sanitari  per augmentar la seva productivitat i que, per aquesta via, també s’estaria aconseguint millorar  els estàndards de nivell de vida mesurats en termes de PIB per càpita. 

Curt termini Mitjà termini 

Impacte econòmic 

L’impacte total d’una inversió de 1.134 M€ a  Catalunya al 2021:  

 • 1.208 M€ de VAB 0,5% del PIB  · 17.343 lloc de treball 0,5% ocupació 

La digitalització és una de les vies més  importants que té el sistema sanitari per  augmentar la seva productivitat i que, per  aquesta via, també s’estaria aconseguint  millorar el PIB per càpita.

 1. L’impacte de la Intel·ligència Artificial (IA) al sistema de la salut.

L’estudi estima l’impacte de 8 tecnologies d’IA (monitoratge, robòtica o wearables, per exemple)  aplicades al sector salut sobre: vides potencialment salvables, estalvi econòmic, i hores dels  professionals sanitaris alliberades. Els resultats obtinguts per a Catalunya són que es poden: (1)  salvar unes 6.700 vides anuals (2) estalviar al voltant de 3.000 M€ anuals (equivalent al 1,4% del  PIB de Catalunya de 2021); i (3) alliberar al voltant de 30 milions d’hores anuals de professionals  sanitaris, equivalent a 8.300 professionals més de salut a temps complet o el 2% de les hores  treballades pels professionals a Catalunya. 

Impacte de la Intel·ligència Artificial 

Impacte econòmic 

Impacte social 

Millora condicions  laborals 

3.000 M€ anuals, equivalent al 1,4% del PIB de Catalunya del 2021.  

6.700 vides anuals potencialment salvables.  

30 M d’hores anuals de professionals sanitaris (= 8.300 professionals més de salut a  temps complet o = 2% de les hores treballades pels professionals a Catalunya).  

 1. L’impacte de la instauració de la teleconsulta en atenció primària.

L’estudi quantifica l’impacte de la instauració i potencial consolidació de la teleconsulta en  l’atenció primària pública mèdica i d’infermeria en termes d’estalvi pel sistema sanitari públic i de  beneficis addicionals per la societat (evita desplaçaments, major temps per a usos productius,  equitat territorial i sostenibilitat mediambiental). L’impacte potencial agregat en termes d’estalvi  és de 452 M€, equivalent al 0,19% del PIB de Catalunya.  

Si la teleconsulta hagués representat al voltant del 60% del total de les consultes realitzades en  el camp de la medicina i la infermeria, l’estalvi potencial per al sector públic al 2021 hagués  estat de 110 M€ (6,1% de la despesa pública en atenció primària), un 21% més que l’estalvi  generat al 2021 (91 M€). Per la societat, l’estalvi potencial anual estimat és 342 milions  d’euros: (1) 144 M€ en costos de transport; (2) 2 M€ en costos d’emissions contaminants; i (3)  195 M€ en costos d’oportunitat. En termes d’equitat territorial, la població rural concentra un 34%  del total de l’estalvi generat, una xifra molt superior al seu pes en la població de Catalunya (17%).  

Impacte potencial si teleconsulta consolidada al 2021 

Impacte econòmic Impacte social Impacte agregat 

 • Sector públic: estalvi de 110 M€ anuals (= 6,1% despesa pública en atenció primària).

Estalvi total per la societat de 342 M€ anuals repartits en:  

 • Estalvi en costos de transport: 144 M€ 
 • Estalvi en emissions contaminants: 2 M€ 
 • Estalvi en costos d’oportunitat: 195 M€ 

L’estalvi per a la població rural representa el 34% del total, una xifra molt superior al seu  pes en la població (17%).  

 • Estalvi agregat és de 452 M€, equivalent al 0,19% del PIB de Catalunya

Aquestes tres perspectives analitzades de l’impacte econòmic mostren com la tecnologia aplicada al  sector de la salut genera no només un impacte socioeconòmic positiu des del punt de vista  macroeconòmic sinó, a més, una millora d’eficiència en el sistema que permetria als professionals  sanitaris dedicar més temps a activitats de més valor, millorar la qualitat del servei prestat,  fer front a major demanda futura de serveis sanitaris i contribuir a preservar i millorar les  seves condicions laborals. En definitiva, la tecnologia ha de ser un complement a l’atenció  presencial que contribueixi a garantir la qualitat i sostenibilitat econòmica del sistema present i futur.  

Catalunya i Barcelona disposen de grans actius que la posicionen en una situació favorable  per arribar a ser un pol de referència al món en el sector Salut Digital 

Catalunya i Barcelona disposen de 5 grans actius que la posicionen en una situació favorable per  arribar a ser un pol de referència al món en el sector Salut Digital: 

1) Catalunya compta amb un ecosistema de les ciències de la vida i la salut important a  nivell europeu i en fort creixement gràcies a les start-ups. El sector representa el 4,3% del  PIB de Catalunya, l’1,7% de la població ocupada i la seva facturació s’ha incrementat un 20%  els últims cinc anys.  

2) Barcelona és els principal hub d’start-ups del sud d’Europa i un dels principals del  món. L’any passat es van comptabilitzar un total de 2.022 start-ups, gairebé el doble que les  registrades al 2016, sent el sector Healthtech el que concentra un major nombre (Gràfic 2).  Diferents rànquings confirmen que Barcelona és una de les ciutats més atractives per a  l’ecosistema emprenedor. 

3) Forta capacitat d’atracció d’inversió en les start-ups catalanes de Healthtech. Aquest  sector és el que ha captat més volum d’inversió (351,7 M€ el 2022), el 15,4% d’un total de 2.281  M€ captats per les start-ups catalanes (Gràfic 3).  

4) Barcelona genera un efecte atracció de talent. Barcelona és la 9a ciutat del món més  atractiva per a treballar a l’estranger i se situa just per davant de Sydney, París i Los Angeles  en una classificació encapçalada per Londres, segons Boston Consulting Group.  

5) Barcelona entre les principals ciutats del món pel que fa a la producció acadèmica  científica, i especialment en l’àmbit mèdic.  

Gràfic 2. Distribució sectorial de les start ups. Top 10. 2022 (% sobre total) 

Gràfic 3. Inversió atreta per les start-ups.  Top 10. Catalunya. 2022 (% sobre total) 

Font: Barcelona & Catalonia Startup Hub Anàlisi 2022. ACCIÓ (2023)

El sector de la Salut Digital és un dels quatre subsectors que formen el sector de Ciències de la  vida i la salut, juntament amb el Farmacèutic, la Biotecnologia i el Medtech.  

La Salut Digital és la convergència de la transformació digital amb la salut. És el conjunt d’eines i  serveis que utilitzen les TIC per millorar la prevenció, el diagnòstic, el tractament, la monitorització  i la gestió de malalties o de les condicions de salut, així com per monitoritzar i gestionar hàbits de  vida que impacten en la salut de les persones.  

La Salut Digital incorpora contínuament innovacions i noves tecnologies com la intel·ligència  artificial, el tractament virtual, el monitoratge virtual o l’anàlisi del big data. A mode il·lustratiu,  algunes aplicacions serien els dispositius de salut personal (avaluació i monitoratge amb el mòbil,  per exemple) o la telemedicina (consultes en remot, per exemple).  

Algunes xifres destacades del sector Salut Digital a Catalunya, segons l’informe Biocat (2023):  

Està format per 212 empreses, un 16% del total de les empreses del sector de les ciències  de la vida i la salut. Representa entre el 30% i el 40% del total de noves empreses (start ups o spin-offs) registrades a Catalunya des de 2013 en el sector de ciències de la vida. 

Va facturar 356 milions d’euros el 2021, un 3,4% de la facturació del sector de les  ciències de la vida i la salut, i gairebé un 200% més que fa tres anys.  

Va aixecar 39 milions d’euros en rondes d’inversió el 2022 amb un total de 25 operacions realitzades.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll al inicio