Saltar al contenido

El Govern aprova la creació del Comitè Ètic de les Dades

1

És un òrgan consultiu pioner per assessorar, reflexionar i generar bones pràctiques en el desplegament d’usos avançats de les dades per a la prestació de serveis públics

 El Govern ha aprovat la creació del Comitè Ètic de les Dades, un òrgan consultiu i transversal, al servei de la Generalitat i el seu sector públic, que té com a objectiu garantir que el desplegament d’usos avançats de les dades, propis de l’Administració digital, es faci de forma equitativa i responsable. Aquest espai de reflexió ètica pretén facilitar la presa de decisions i generar coneixement i bones pràctiques per orientar el desenvolupament de l’Administració digital.

Les tecnologies digitals basades en algorismes que processen dades han fet possible desenvolupar noves formes de prestar serveis públics, de forma proactiva i personalitzada, que permeten millorar la qualitat de vida de la ciutadania però que, alhora, plantegen qüestions en l’àmbit de la protecció de la privacitat o la igualtat d’oportunitats i, en definitiva, de l’ètica.

Per aquest motiu, més enllà del compliment normatiu, els usos avançats de les dades demanen l’adopció de criteris que incloguin la reflexió ètica de la societat respecte a l’ús de les dades. Un dels instruments per a la incorporació d’aquesta reflexió social és el Comitè d’Ètica de les Dades, que el Govern de la Generalitat ha creat de forma pionera a l’estat espanyol i que governs com l’alemany ja tenen des de fa dos anys.

El Comitè s’adscriu al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, mitjançant la Secretaria d’Administració i Funció Pública, que li donarà el suport tècnic i administratiu necessari per dur a terme la seva activitat. També s’integra en la Xarxa de Comitès d’Ètica de Catalunya, que és l’espai col·laboratiu d’intercanvi d’informació i de reflexió entre els comitès i les comissions d’ètica a l’Administració pública catalana.

El Comitè estarà presidit per la Direcció General d’Administració Digital i comptarà amb la participació de representants de tots els departaments de la Generalitat, així com de professionals externs de reconegut prestigi en àrees com la filosofia, la tecnologia i la comunicació, i de representants d’entitats o moviments cívics que actuïn en àmbits relacionats amb l’ètica de les dades. Es preveu també la possibilitat de convidar de forma puntual persones expertes en funció del tema sobre el qual es vulgui consultar. La participació en aquest organisme no comporta cap tipus de remuneració econòmica.

Les funcions del Comitè són, entre altres, analitzar les implicacions ètiques de la implantació d’usos avançats de les dades en els serveis de l’Administració de la Generalitat; formular recomanacions i guies, i fomentar la sensibilització, la difusió i la formació interna en els aspectes ètics de les tecnologies digitals.

Aquestes tasques tenen com a precedent les sessions que ha coordinat la Direcció General d’Administració Digital el darrer trimestre de 2020, amb participació de tots els departaments i experts externs, per elaborar un marc de treball que garanteixi que la implantació d’algorismes als serveis públics no tingui impactes negatius.